Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Gemeenteavond 16 januari 2015 met muzikant en auteur Ronald Koops

Op 16 januari komt muzikant, auteur en presentator Ronald Koops naar onze gemeente. Hij komt deze avond invullen met Bijbelse uitleg en praktische voorbeelden over alle vormen van muziek die er zijn en waarom we welke liederen spelen en zingen. Wat is eigenlijk aanbidding? Is dit simpelweg een aantal psalmen opgeven in de liturgie en dan meezingen?

Ronald Koops schreef onder andere het boek ‘Een kerk vol aanbidding’.

Welke psalmen,liederen en gezangen zingen wij in de kerk en welke instrumenten zetten we daarbij in? Wat zijn nieuwe vormen en waarom zingen we die wel of niet en is het Bijbels? Allemaal vragen over aanbidding. Zingen we op de ‘automatische piloot’ of zingen we met heel ons hart, en wat is dat dan? Hierover laten we ons informeren o.a. aan de hand van Ef 5:19 zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.

De avond start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2 uur

Wat is de bijbelse definitie?

Volgens het Nederlands woordenboek betekent aanbidden: vereren, liefhebben, beminnen.

In het Oude Testament betekent het; neerbuigen voor en neerknielen, aanbidding wordt hier vooral gezien als een daad, een handeling voortkomend vanuit een innerlijke houding. We vinden dit o.a. terug in Psalm 95. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn en de duivel hem wil verleiden zich voor hem neder te werpen en te aanbidden antwoord Jezus: Er staat immers geschreven : De Here Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. (Mat.4:10) Jezus citeert hier Deuteronomium 6:13 waar staat : De Here uw God zult gij vrezen, Hem zult gij dienen. Hieruit blijkt dat aanbidding alles te maken heeft met ‘de vreze des Heren’. Hierover zou je vele pagina’s kunnen schrijven maar wat de vreze des Heren inhoud heeft niets te maken met angst maar veel meer met een heilig ontzag, eerbied en een besef van Gods grootheid en heiligheid en daar tegenover onze eigen kleinheid en afhankelijkheid. In Spreuken 22:4 wordt de vreze des Heren gelijkgesteld aan ootmoed, wat te maken heeft met een nederige houding.

In het Nieuwe Testament krijgt het begrip aanbidding een extra dimensie door de vertaling van het Griekse woord voor aanbidding ‘proskuneo’ wat betekent : zich neerbuigen om te kussen, kussen in bewondering. Een heel mooi voorbeeld hiervan vinden we in Lucas 7:36-50 waar de zondares huilend de voeten van Jezus kust en ze met haar haren afdroogt, Jezus zegt van deze vrouw dat zij veel liefde betoonde. Hierin vinden we de betekenis van aanbidden als liefhebben en vereren terug, het eerste gebod: God liefhebben met geheel ons hart, onze ziel en ons verstand heeft alles te maken met een leven van aanbidding. Onze naaste liefhebben staat hiermee direct in verband, 1 Joh. 4:7-8 spreekt hierover: Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God: en  een ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Jezus zegt dat wie zijn gave wil brengen voor het aangezicht van God zich eerst moet verzoenen met zijn broeder. (Mat. 5:24) God heeft meer behagen in onze gehoorzaamheid dan in onze offers, het gaat Hem niet om onze uiterlijke eredienst of om de plaats waar we aanbidden maar Hij zoekt een hart dat volkomen naar Hem uitgaat.

Een avond waar naast uitleg ook samenzang plaatsvindt. Wij gaan er vanuit dat u allen deze avond bezoekt. Om elkaar te begrijpen in de verschillende definities/vormen van aanbidding. Een avond die ook vooral voor muziek teams van groot belang is, want hoe begeleid je een psalm, lied of gezang.

Groetend, Liturgie commissie en Muziek commissie