Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Bron: gkv.nl

Meer bezinning op ambten nodig; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver

Er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten binnen de GKv. De synode besloot vandaag de visie van het deputaatschap m/v in de kerk niet te onderschrijven. Eerst wil zij een uitgebreide bezinning op de ambten. Hiervoor stelde de synode een nieuw deputaatschap aan: m/v en ambt. Daarnaast komt er nog een deputaatschap m/v in de kerk, dat zich moet gaan bezighouden met het begeleiden van de gesprekken in de kerk over dit onderwerp.

Op 20 mei kwam de synode er nog niet uit. Het rapport van deputaten m/v werd te summier gevonden. Daarom besloot de synode dat synodeleden de gelegenheid kregen om tegenvoorstellen te doen. Deze konden ze indienen bij de synodecommissie m/v. De synode besprak vandaag het rapport niet als geheel, maar per besluit. De alternatieve voorstellen combineerde zij met de besluitteksten van het rapport. Op deze manier wil de synode tot een evenwichtige bespreking en besluitvorming te komen.

Kijk ook de documentaire over het besluitvormingsproces van de synode en de verschillende standpunten wat betreft dit vraagstuk.

Ontwikkelen visie loopt langs twee lijnen

De visie die het deputaatschap m/v in de kerk formuleerde in haar rapport,  namelijk dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, past binnen de bandbreedte van wat als Schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld, is met het synodebesluit van vandaag definitief van de baan. Synodeverslaggever ds. W.L. de Graaff benadrukt dat hiermee niet gesteld is dat de deputaten onschriftuurlijk en niet-confessioneel hun werk hebben gedaan. Daarom is aan het voorstel van ds. L.W. de Graaff toegevoegd dat ‘de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, vrij bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.’

Het eerste gedeelte van het tegenvoorstel voor het formuleren van een visie, kwam ook van ds. L.W. de Graaff en ouderling C. Kruse. Zij stelden de synode voor uit te spreken dat bij het ontwikkelen van een Schriftuurlijke visie op mannen en vrouwen in de dienst van het evangelie, een aantal uitgangspunten in acht moet worden genomen. Wanneer je de Bijbel leest, zie je twee lijnen wat dit onderwerp betreft. De ene lijn benadrukt de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de andere lijn benadrukt het verschil in verantwoordelijkheid van man en vrouw. Deze lijnen moeten verdisconteerd (meegeteld, meegewogen, red.) worden in verdere bezinning. Dit voorstel wordt met eenentwintig stemmen voor en vijftien stemmen tegen aangenomen.

Twee nieuwe deputaatschappen m/v

Het deputaatschap stelde zelf in haar rapport voor dat er geen nieuw deputaatschap benoemd hoeft te worden. Daar denken een aantal afgevaardigden echter anders over. Uiteindelijk besloot de synode dat er niet één maar twee nieuwe deputaatschappen nodig zijn.

Deputaatschap voor bezinning op de ambten

De synode neemt het voorstel over van Kruse en De Graaff dat er een nieuw deputaatschap m/v benoemd moet worden. Dat nieuwe deputaatschap gaat in kaart brengen hoe de ambten van predikant, ouderling en diaken op een Schriftuurlijk verantwoorde wijze zo kunnen worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Dit met inachtneming van de twee lijnen die in de Schrift zichtbaar zijn over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Ook eventuele consequenties voor de formulieren en de kerkorden moeten daar in mee genomen worden. Tot slot moeten ze  zusterkerken vragen hoe zij denken over de invulling van de ambten van predikant, ouderling en diaken; dit met het oog op het onderhouden van de katholiciteit van de kerk. Dit geldt voor binnen- en buitenlandse zusterkerken.

Synodeverslaggever ds. W.L. de Graaff vergelijkt het werk van dit deputaatschap met het beeld dat je je huis opnieuw gaat opbouwen. “Je kijkt even niet meer naar het huis zelf, maar eerst eens goed naar de fundamenten. Zo is het ook met de bezinning op de ambten. Eerst gaan we de ambtelijke structuren bekijken en dan kunnen we bepalen hoe we daar nieuwe invulling aan kunnen geven.”

Deputaatschap voor begeleiden bezinning in kerken

Het is de bedoeling dat er naast een deputaatschap m/v en ambt ook een nieuw deputaatschap m/v in de kerk wordt benoemd. Dit voorstel komt van ds. W. van der Schee. Hij pleit voor meer bezinning van de taken van mannen en vrouwen in de huidige kerkelijke structuur. Een nieuw deputaatschap zou dit inzichtelijk moeten maken. Verder zou het gesprek in de kerken over dit vraagstuk verder gestimuleerd moeten worden. Belangrijk daarbij vindt hij de inbreng van vrouwen. Het is goed om gemeenschappelijke besluitvorming op dit onderwerp vanuit de kerken zelf te laten opkomen en in alle rust zoveel mogelijk gezamenlijkheid te laten groeien. Een nieuw deputaatschap zou dit bezinningsproces moeten begeleiden.

Preekconsent voor vrouwen

Het meest opmerkelijke en ook concrete voorstel is het voorstel van ds. P. Poortinga. Hij stelt voor dat zusters de  mogelijkheid krijgen een preekbevoegdheid te ontvangen. Hij wil aansluiten bij een bestaande regeling voor preekconsent voor niet-ambtsdragers in de kerk. Volgens hem staat er nergens in de Bijbel dat alleen mannen het Evangelie mogen verkondigen. Bij zijn voorstel voegt hij de Generale regeling voor het verlenen van preekconsent aan zusters . De regeling wijkt niet af van de bestaande regeling waarin o.a. staat dat het preekconsent alleen bevoegdheid geeft om in een kerkdienst een stichtelijk woord te spreken en voor te gaan in de dienst van de gebeden.

De meerderheid van de synodeleden schaarde zich achter het ordevoorstel van ouderling C. G. Kruse om het voorstel niet ontvankelijk verklaren. Ds. P. Poortinga is diep teleurgesteld hierover. ‘Het was misschien wat ongelukkig getimed,’ zegt synodeverslaggever ds. De Graaff. ‘Het voorstel was niet in de logische vanuit de m/v discussie. Door het nu ontvankelijk te verklaren, kan het later eventueel nog eens worden ingebracht als een apart thema.’

Synodebesluiten bieden openingen

De Graaff: ‘Ik hoop dat gezien wordt dat er wat besloten is wel degelijk openingen geeft naar broeders en zusters in de kerk voor wat betreft de ambten. De uitkomst van deze bespreking is een eerste stap in de goede richting.’