Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

VERSLAG VERGADERWEEKEND SYNODE 20 juni

 

Finaciën

Het deputaatschap Financiën en Beheer gaat uitgebreid onderzoek doen naar hoe we binnen onze kerken de financiële lasten evenredig kunnen verdelen. Nu is het zo geregeld dat elke gemeente per lid, of dat nu een belijdend lid of dooplid is, een bepaald bedrag afdraagt aan het landelijk kerkverband. Dit zogeheten quotum is dit jaar (2014) 31,50 euro per lid. In de praktijk betekent dit dat de lasten voor gemeenten met veel kinderen best zwaar zijn in vergelijking met gemeenten die weinig kinderen hebben. Het deputaatschap gaat de komende drie jaar daarom onderzoeken wat een beter systeem zou kunnen zijn voor het heffen van het quotum. Op de volgende synode in 2017 komt zij met concrete voorstellen.

 

Praktijkcentrum

 

Op haar laatste vergaderdag richtte de synode officieel het Praktijkcentrum op. Statuten werden vastgesteld en goedgekeurd. Natuurlijk was het Praktijkcentrum al van start gegaan met een aantal werkzaamheden, nu is dit dus officieel gemaakt. Het Praktijkcentrum gaat door middel van wetenschappelijk onderzoek praktische hulp en advies geven aan de kerken. In het voorjaar van 2012 heeft de Generale Synode van Harderwijk goedkeuring verleend aan de instelling van het Praktijkcentrum: een samenwerkingsverband tussen Theologische Universiteit Kampen, het Centrum-G en de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Het voormalige Centrum Dienstverlening van de GKv is hierin ook opgegaan.

 

Synode 2017 in Meppel

 

De synode van Ede rondt haar werk af met het aanwijzen van een nieuwe samenroepende kerk. Deze kerk krijgt als opdracht de volgende synode bijeen te roepen. In 2017 mag de kerk van Meppel dat doen. Normaal gesproken vergadert de synode in het kerkgebouw van de samenroepende kerk. Vanaf 2017 wordt dat gedaan in een congrescentrum. De bidstond en de opening van de synode zullen echter wel in het kerkgebouw plaatsvinden.

Vrijdag 20 juni vergaderde de synode voor de laatste keer. In januari 2015 komt de synode nog een keer bijeen om te vergaderen over de jongste ontwikkelingen bij de Theologische Universiteit Kampen.

 

 

VERSLAG VERGADERWEEKEND SYNODE 5/6/7 juni

 

Vooralsnog geen vrouwen in de ambten

Er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten binnen de GKv. De synode besloot donderdag 5 juni de visie van het deputaatschap m/v in de kerk niet te onderschrijven. Eerst wil zij een uitgebreide bezinning op de ambten. Hiervoor stelde de synode een nieuw deputaatschap aan: m/v en ambt. Daarnaast komt er nog een deputaatschap m/v in de kerk, dat zich moet gaan bezighouden met het begeleiden van de gesprekken in de kerk over dit onderwerp. Synodevoorzitter ds. P. Voorberg kan zich voorstellen dat er mensen teleurgesteld zijn, maar vraagt om geduld en geeft aan dat er over dit onderwerp zal worden doorgestudeerd. Zijn oproep is dan ook om mee te blijven denken en mee te blijven zoeken.

Nieuw Gereformeerd Kerkboek

“Een historisch moment”, zo noemt voorzitter ds. P. Voorberg het vaststellen van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek. Het is bijna veertig jaar geleden dat het vorig Kerkboek is vastgesteld. In het nieuwe Gereformeerde Kerkboek is o.a. een eigen selectie gezangen opgenomen. Samen met het liedboek 2013 een mooie en ruime keuze aan psalmen en gezangen passend bij de 21e eeuw. Dat betekende wel dat een aantal gezangen zijn verdwenen, omdat deze bijvoorbeeld qua melodie en toonzetting minder passen bij de 21e eeuw.

Gemeentestichting

De synode benoemde twee nieuwe deputaatschappen en twee docenten aan de Theologische Universiteit Kampen. Er komt een deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten en een studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken. Dr. S. Paas werd benoemd tot hoogleraar in de Missiologie en dr. J.H.F. Schaeffer werd benoemd als universitair hoofddocent Praktische Theologie.

Het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten komt voort uit het deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG). Steunverlening aan missionaire projecten vraagt om specifieke kennis en inzichten in missionaire ontwikkelingen, zoals het toepassen van criteria die in de Uitvoeringsregeling staan. Deze criteria beschrijven waaraan een ‘moederkerk’ moet voldoen wil zij financiële steun van het landelijk kerkverband krijgen voor een missionair project. Het voormalige deputaatschap OOG heeft deze kennis in huis en wil die niet verloren laten gaan, vandaar het nieuwe deputaatschap. De synode besloot 841.000 euro vrij te maken voor vijf missionaire projecten in onder andere Amsterdam, Gent en Lichtenvoorde. Het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten zorgt ervoor dat het geld op de plaats van bestemming komt.

Het tweede nieuwe deputaatschap dat de synode benoemde, is het studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken. Binnen het kerkverband zijn er kerken die financiële steun nodig hebben. Dit kunnen zij, na een aantal tussenstappen, bij het deputaatschap GS11 aanvragen. Maar omdat er vanwege de nieuwe Kerkorde een aantal zaken zullen veranderen wat betreft de kerkelijke structuur, heeft dit ook gevolgen voor dit deputaatschap. Het nieuwe deputaatschap gaat dit in kaart brengen en komt op een volgende synode met een voorstel.

Meer informatie: www.gkv.nl of www.synode.gkv.nl.

 

 

 

VERSLAG VERGADERWEEKEND SYNODE 11/12 APRIL

 

Vraagstuk m/v in de kerk

Concrete besluiten over het vraagstuk m/v in de kerk zijn er niet gevallen tijdens de synodevergadering. Dat was ook wel te verwachten, omdat in deze eerste vergaderronde over dit onderwerp eerst het rapport van het deputaatschap stapsgewijs werd besproken. De synodeleden stelden vooral veel vragen bij het rapport van de deputaten. Daarbij werd de manier waarop zij het vraagstuk hebben aangevlogen, kritisch bekeken. Het antwoord waar velen op wachten is daarom nog zeker niet te geven. Op 16 en 17 mei vergadert de synode verder over dit onderwerp.

Mission
De synode gaf steun aan de herstructurering van het zendings- en ontwikkelingshulpbeleid van het deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training. Doel is om over drie jaar alle zendings-instanties onder één paraplu te krijgen, zodat de hulp en ondersteuning nog efficiënter verleend kan worden.Binnen dit Landelijk SamenwerkingsVerband worden samen afspraken gemaakt over mission (beleid, doelen en middelen) en de wijze waarop het kennis- en ondersteuningscentrum De Verre Naasten deze mission-activiteiten gaat ondersteunen. In de nieuwe structuur vormen de plaatselijke kerkelijke gemeenten het startpunt. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor mission.

Deputaten Hoger Beroep
Ook deputaten Appèlzaken heeft een koerswijziging neergelegd op de tafel van de synode. Want deze synode zal naar verwachting de herziene Kerkorde vaststellen en dat heeft gevolgen voor dit deputaatschap. De kerkelijke rechtspraak met betrekking tot het recht van beroep verandert. De kerkelijke rechtsgang wordt teruggebracht van in totaal drie (classis, particuliere synode en generale synode) naar twee mogelijkheden van beroep (classis of particuliere synode èn generale synode). Dit deputaatschap heet daarom vanaf nu: deputaten Hoger Beroep.

Evangelie en Moslims

De stichting Evangelie en Moslims deelde haar deskundigheid met de synode. Zij stond stil bij de beeldvorming die ook binnen onze kerken bestaat als het gaat om moslims. Stichting Evangelie en Moslims geeft kerken steun en advies bij het benaderen van moslims.

Revisie bijbelvertaling

Het deputaatschap Bijbelvertaling heeft alle revisievoorstellen vanuit onze kerken, ingediend bij het NGB en heeft daarmee voldaan aan haar taak. Het deputaatschap is met ingang van heden opgeheven. Wel zijn er nog twee contactpersonen inzake liturgie en kerkmuziek aangesteld.  Deze contactpersonen zullen met name een rol spelen als in 2016/ 2017 de gereviseerde bijbelvertaling verschijnt. Zij zullen dan controleren of er daadwerkelijk sprake is van verbeteringen.

De synode vergadert weer op 9 en 10 mei. De onderwerpen voor die dagen zijn onder andere: liturgie en kerkmuziek, kerkelijke eenheid en diaconale zaken.

 

 

 

VERSLAG DERDE VERGADERWEEKEND SYNODE 28/29 MRT

Het was hartverwarmend om de broederschap te ervaren met zoveel kerken uit alle continenten.


Drie nieuwe zusterkerken
Goed nieuws: Er zijn zusterkerk-relaties aangegaan met de Christian Reformed Church of Sri Lanka en met de Presbyterian Church in Uganda. Daar is een tijd van verkenning en kennismaking aan voorafgegaan. De synode is dankbaar dat deze kerken nu als zusterkerken worden ontvangen op de synode. In het bijzonder de afgevaardigden van de inmiddels zelfstandige kerken op Papua. Deze kerken (NTT, KalBar, Papua) zijn voortgekomen uit het zendingswerk van de GKv in de jaren vijftig en gaan nu op in één zusterkerkrelatie met de gehele/nationale GGRI. Ook deze volwaardige zusterkerk wordt als zodanig welkom geheten op de synode. Het was ook indrukwekkend te horen dat we in de vele boodschappen van zusterkerken liefdevol maar indringend worden opgeroepen om trouw te blijven aan het Woord van de Heer.

Afvaardiging M/V
Als Nederlandse kerken hebben we er geen moeite mee, maar er is een aantal zusterkerken dat liever geen vrouwelijke afgevaardigden ontvangt. Dit past niet in hun cultuur, ook niet in hun kerkordelijke structuur. Nu heeft de synode in een nota vastgesteld dat vrouwelijk afgevaardigden geen ambtsdragers zijn en niet meebeslissen. ‘We hebben dan wel onze eigen stijl en uitgangspunten maar zijn terughoudend: We houden rekening met de gevoeligheden en wensen van buitenlandse zusterkerken op dat punt,’ laat de synode weten.

 

Netwerken
Er is intensief contact met 30 zusterkerken en daarnaast contact met 25 kerken in het buitenland, maar de GKv zou graag met meer kerken contact willen. Daarom wordt door de synode een nieuwe vorm van contact ingevoerd. Huidige relaties blijven gehandhaafd en worden geoptimaliseerd. Er worden afspraken gemaakt ‘op maat’ over de invulling van iedere relatie waarbij gehoopt wordt op een goede balans tussen wederkerigheid en het respecteren van elkaars eigen verantwoordelijkheid. Zonder aarzelen is hiervoor meer dan drie ton vrijgemaakt in alle vertrouwen dat de leden van onze kerken met liefde dit geld opbrengen.

Magazine Lux Mundi
Naast het persoonlijk contact door bezoeken, vertellen we waar we als kerken zelf mee bezig zijn in het BBK-Magazine Lux Mundi. Om kerken te dienen met de ‘know-how’ die we in Nederland hebben. Maar omdat dit een eenzijdig verhaal is, is besloten dat dit meer een blad van alle kerken moet worden, van één kerkelijke gemeenschap wereldwijd. De betekenis van het Latijnse ‘Lux Mundi’ is: Licht voor de wereld, en dat hopen we te zijn!

Reportage

Van de buitenlanddagen is een korte reportage gemaakt. U kunt deze zien op www.luisterpost.nl. Vier dominees uit respectievelijk Papua, Oekraïne, Zweden en Japan vertellen over hun kerk en over hoe zij het contact met onze kerken ervaren.

 

Planning GS Ede 2014 – vergaderdagen met onderwerpen